Предимствата на получаване на акредитация за съответствие с ISO 15189

Има много безспорни предимства от внедряването на система за управление на качеството и компетентността в медицинска лаборатория, както и от получаването на сертификат за акредитация за съответствие с ISO 15189:2012.

Международният стандарт ISO 15189:2012 е предназначен за медицински лаборатории и съдържа изискванията за качество на предлаганите услуги и осигуряване компетентността на персонала.

Основните изисквания за разработване, внедряване и последваща акредитация на системата за управление на качеството в дадена медицинска лаборатория са:

 • Добре документирани процедури.
 • Процедура за планиране, провеждане и проверка на ефективността на обученията в лабораторията.
 • Ефективен задълбочен анализ на процедурите за откриване на слаби звена и потенциални рискове за настъпване на несъответствие при извършване на основната дейност.
 • Извършване на планирани периодични вътрешни одити – вертикални и хоризонтални и анализ на резултатите от тях.
 • Провеждане на периодични прегледи на ръководството и извършване на задълбочен анализ на резултатите.

Основните предимства от получаване на акредитация по ISO 15189:2012 за медицинската лаборатория са:

 • Сертификатът за акредитация за съответствие с ISO 15189:2012 е свидетелство за отличната репутация на вашата лаборатория, както на национално, така и на международно ниво.
 • Осигурява се постоянно спазване на националните и международните закони, наредби и стандарти за медицинските лаборатории.
 • От ключово значение при гарантирането на ефективността на лабораторията, както и за по-добри резултати при предоставянето на основните услуги.
 • Спомага за гарантирането на удовлетворението на клиентите и пациентите, както и на партньори и трети страни ползващи услугите на медицинската лаборатория.
 • Намалява рискът от настъпване на несъответствия при преданалитичните, аналитичните и следаналитичните процеси извършвани в лабораторията, както и рискът от грешки при извършване на изследванията и издаването на точни резултати.

12-те основни компонента на системата за управление на качеството и компетентността в медицинската лаборатория  са:

 • Организацията
 • Документите и записите
 • Персоналът
 • Медицинската техника и оборудване, закупуване, поддръжка и калибриране
 • Закупуването и инвентаризацията на основни материали и реактиви
 • Управлението на процесите – от преданалитичните такива: взимане на проба, съхранение, транспортиране и преданалитична подготовка, до самият анализ, както и следаналитичните процеси по верификация, валидиране и предаване на резултатите)
 • Лабораторната информационна система
 • Управлението на несъответствията и на риска
 • Подобряване на процесите в лабораторията.
 • Оценка на ефективността и ефикасността на процесите.
 • Връзките с клиентите и пациентите
 • Инфраструктурата
 • Сигурността на персонала, на пациентите и за околната среда.

Сертификатът за съответствие ще ви гарантира водещи позиции при участието в тръжни процедури, ще има огромно влияние върху изборът на пациентите, както и на потенциалните ви партньори за референтна медицинска лаборатория. Сертификатът за съответствие с изискванията на ISO 15189 ще осигури най-добра репутация на вашата лаборатория сред пациенти, болници, колеги, както на национално така и на международно ниво.

Нашите консултанти ще ви помогнат да разработите, внедрите и да акредитирате система за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 15189:2012 във вашата медицинска лаборатория.  Ние ще работим с всички членове на всички нива на персоналът ви до висшето ръководство, с цел да обучим всички, както и да осигурим съответствие на всички процеси в лабораторията с изискванията на националните наредби и световните стандарти.

Предлагаме поддръжка на системата за управление, помощ пи извършването на одити, както и при подготовката и преминаването през акредитация, извършването на контролни одити и при ре-сертификация.  За повече информация, свържете се с нас.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *